Call Us

095-6477693 , 095-6477695

Facebook

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

มรภ.เชียงราย สืบสานประเพณีไทย จัด “กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 2566” วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาทั้ง 14 คณะ / วิทยาลัยร่วมกันจัดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด และผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนแยกหน้าหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ทั้งนี้เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีแห่งเทียนพรรษาซึ่งถือเป็นประเพณีที่งดงามของประเทศไทยมายาวนาน และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ร่วมปฏิบัติเพื่อรักษาสืบสานประเพณีและร่วมกันประดิษฐ์ต้นเทียน ตกแต่งขบวนแห่เทียนได้อย่างสวยงาม ทั้งนี้ต้นเทียนพรรษาจะนำไปถวายยังวัดต่างๆ จำนวน 15 วัด ที่ตั้งอยู่รอบๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งอยู่ในเขตตำบลบ้านดู่ และตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ต่อไป
26-07-2566 15.19 น