คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ


ระบบสารเทศ CRRU สำหรับผู้บริหาร


ระบบสารเทศ CRRU สำหรับอาจารย์


ระบบสารเทศ CRRU สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

21

บุคลากรทั้งหมด

15

บุคลากรสายวิชาการ

6

บุคลากรสายสนับสนุน

80

นักศึกษาทั้งหมด