Call Us

095-6477693 , 095-6477695

Facebook

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญา & วิสัยทัศน์ & พันธกิจ


ปรัชญามหาวิทยาลัย

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอยางยั่งยืน


ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาวะท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชื่อว่า การพยาบาลเป็นการปฏิบัติกับชีวิต และสุขภาพของคนอย่างเป็นองค์รวม และให้บริการดูแลสุขภาพกลุ่มคนหลากหลายทางวัฒนธรรม ทุกช่วงวัย ทั้งรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในภาวะปกติ เจ็บป่วย และระยะท้ายของชีวิตด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้หลักฐาน เชิงประจักษ์ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนด้วยวิธีการสอนแบบเชิงรุก ร่วมกับการเรียนรู้ ในสถานการณ์จริง และเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถประยุกต์แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล/สุขภาพ และเป็นนักนวัตกรด้าน สุขภาพในการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม


ปรัชญาการศึกษา

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ การเรียนรู้สู่การเป็นวัตกรมืออาชีพ สร้างสรรค์คุณค่าสู่ท้องถิ่น


พันธกิจ (Mission)

1.ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่เป็นนวัตกร เพื่อพัฒนาสุขภาวะของท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

2.ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

3.ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาวิชาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

4.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา และวัฒนธรรมไทย

5.บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคเหนือ


อัตลักษณ์ (Identity)

" เป็นนวัตกรมืออาชีพ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม "


เอกลักษณ์

" สร้างนักนวัตกรที่พัฒนาสุขภาพท้องถิ่น "


ค่านิยมองค์กร (Core Value)

N = Nurturing (เอื้ออาทร และดูแลใส่ใจบุคลากร)

U = Unity (รวมเป็นหนึ่งเดียว)

C = Creation (สร้างสรรค์ผลงาน)

R = Responsible to Community and Society (รับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม)

R = Resourcefulness (ความใฝ่รู้ตลอดชีวิต)

U = Up to date situation (ทันเหตุการณ์)


วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

1.สร้างสรรค์ ทันสมัยและใฝ่พัฒนา

2.รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

3.เอื้ออาทร และให้เคารพคุณค่าคน

4.นำการเปลี่ยนแปลง

5.ซื่อสัตย์และโปร่งใส


เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์
สีประจำคณะ

สีประจำคณะ สีชมพูอมส้ม เกิดจากการผสมสีระหว่างสีชมพูกับสีส้ม(สีแสด)

สีชมพู หมายถึง สีประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ความนุ่มนวล การดูแลเอาใจใส่ อ่อนโยน การทะนุถนอม จิตใจดี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

สีส้ม(แสด) หมายถึง ดอกกาสะลองคำ เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย มีดอกสีแสด มีทรง พุ่มกว้าง ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว สื่อความหมายถึง ความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า และความร่มเย็น

สัญลักษณ์ประจำคณะพยาบาลศาตร์

สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม "ราชภัฏ"

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองแห่งภูมิปัญญา

สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล ใน 38 มหาวิทยาลัย

สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ดอกปีบ เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย โดยความหมายของต้นไม้ชนิดนี้ คือ เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิต ซึ่งหมายถึง “พยาบาล”

ดอกไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : บ้านน้อยสุขใจ

ดอกช่อทองคำ หมายถึง นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แต่ละคนเปรียบเสมือนทองคำ เมื่อผ่านการเรียนรู้ ทำให้มีความรู้ และปลูกฝังให้เป็นคนดี มีจริยธรรม คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เปรียบได้ดั่งช่อทองคำ 1 ช่อ