Call Us

095-6477693 , 095-6477695

Facebook

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะพยาบาลศาสตร์

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้แก่ท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างบัณฑิต ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการถ่ายทอด ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการมีสุขภาวะที่ดี จึงต้องการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์สุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในด้านการสนับสนุนงบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีกำลังคนที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ สอนสาขาพยาบาลศาสตร์

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงดำเนิน การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล ให้บริการ วิชาการแก่สังคม ศึกษาวิจัยด้านการพยาบาลและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนา องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน/ ท้องถิ่น/สังคม ตลอดจนส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนาและวัฒนธรรมไทย นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน

โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อม ในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้ง ที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

และสภาการพยาบาล เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565