เทคนิคขั้นสูงในการแปลผล ECG ยุคดิจิทัล
ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

เริ่มชำระค่าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567

2023 © Nucrru | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย